بررسی صنم در غزلیات مولوی | پرتال دانشگاهی
دسته بندی

Share

» :: بررسی صنم در غزلیات مولوی
دراین ُجستار، بررسی خواهد شد که « صنم » در غزلیات مولوی ، همان « ایرج » در شاهنامه فردوسی است .
درشاهنامه ، بیان « پیکریابی ِ مهر» است که بدون آن ،  « داد »، که در فریدون، پیکر به خود گرفته ، واقعیت نمی یابد . بدینسان ، 
« مهر» درفرهنگ سیاسی ایران ، افزوده بر « داد» که درمیان همه ملل باید باشد ، به ویژه ،گوهرحکومت درایران میگردد. 
« مهر» درفرهنگ ایران ، چه مهربه زندگی درگیتی  چه مهر میان افراد، چه مهر میان زن ومرد.
خرید و دانلود محصول

1394/07/08
غزلیات مولوی , شاهنامه فردوسی , بررسی صنم